Rekrutacja

Rekrutacja będzie miała charakter otwarty i będzie zgodna z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. Prowadzona będzie w sposób ciągły od VIII.2014 - III.2015 r. tj. do czasu rozpoczęcia ostatniej grupy szkoleniowej.
Nabór odbywać się będzie w Biurze Projektu - Al. Jana Pawła II 3, 68-200 Żary od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 14.00. Zgłoszenia będą przyjmowane do czasu rozpoczęcia ostatniej grupy szkoleniowej.
Kwalifikacji do udziału w projekcie, dokona Zespół Rekrutacyjny, składająca się z dwóch członków zespołu projektowego: Koordynatora Projektu, Koordynatora ze strony partnera, Specjalisty ds. rekrutacji i monitoringu oraz trenerów.
Zgłoszeń dokonać będzie można również elektronicznie drogą mailową, pocztą tradycyjną oraz osobiście.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony projektu, w zakładce DO POBRANIA lub w biurze projektu.

Przedsiębiorstwo to: „podmiot prowadzący działalność gospodarcza bez względu na jego formę prawną”.„Jedno przedsiębiorstwo” obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane, co najmniej jednym z następujących stosunków:

a) jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków;
b) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej;
c) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki;
d) jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki.

Jednostki gospodarcze pozostające w jakimkolwiek ze stosunków, o których mowa w ww. akapicie lit. a)–d), za pośrednictwem jednej innej jednostki gospodarczej lub kilku innych jednostek gospodarczych również są uznawane za jedno przedsiębiorstwo.

KWALIFIKATOR MŚP http://kwalifikator.een.org.pl/

PORADNIK „Nowa definicja MŚP”

Mikroprzedsiębiorstwo to firma zatrudniająca mniej niż 10 pracowników, której roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.

Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro.

Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.

Kwalifikacja przedsiębiorstwa do konkretnej grupy (mikro, małych, średnich) zależy od następujących zmiennych:
a. liczby osób zatrudnionych
b. wielkości rocznego obrotu lub całkowitego rocznego bilansu
c. powiązań kapitałowych/ niezależności


a. Liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie
Liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie jest określana na podstawie rocznych jednostek roboczych (RJR), to jest liczby pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w obrębie danego przedsiębiorstwa w ciągu roku, w odniesieniu do którego przeprowadzane jest badanie wielkości przedsiębiorstwa. Osoby zatrudnione na część etatu wliczane są do RJR w odpowiedniej proporcji odnoszącej się do ich wymiaru czasu pracy (np. osoba pracująca przez cały badany rok na ½ etatu będzie liczona jako 0,5 RJR). Osoby, które nie przepracowały pełnego roku (tj. bądź zostały zatrudnione bądź zwolnione w trakcie roku lub też były pracownikami sezonowymi) są wliczane proporcjonalnie do długości zatrudnienia i wymiaru etatu (np. osoba, która przepracowała pół roku na ½ etatu będzie stanowić 0,25 RJR). Do liczby RJR wliczani są nie tylko pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania, ale także właściciele i partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe. Do liczby RJR nie wlicza się natomiast osób przebywających na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich ani wychowawczych oraz osób, które nie były zatrudnione w przedsiębiorstwie na podstawie umowy o pracę (np. stażyści, praktykanci).

b. Wielkość rocznego obrotu lub całkowity roczny bilans
Ze względu na różnice w ocenie firm produkcyjnych oraz ocenie firm zajmujących się handlem (przedsiębiorstwa działające w sektorach handlu i dystrybucji mają wyższe wskaźniki obrotu niż przedsiębiorstwa produkcyjne) wprowadzono możliwość wyboru jednego z dwóch wskaźników finansowych. Są to roczny obrót netto lub całkowity bilans roczny (suma aktywów). Wystarczy, że przedsiębiorstwo nie przekroczy ustalonych limitów dla jednego z wymienionych wskaźników. Wielkość przedsiębiorstwa szacuje się na podstawie zatwierdzonych sprawozdań.

c. Niezależność przedsiębiorstwa
W przypadku kryterium niezależności konieczne jest zbadanie powiązań pomiędzy przedsiębiorstwem badanym, a podmiotami będącymi jego właścicielami/udziałowcami bądź spółkami zależnymi.

Przedsiębiorstwa, w których udziały posiadają inne podmioty gospodarcze. Kompletując dane przedsiębiorstwa, konieczne jest ustalenie czy jest ono przedsiębiorstwem niezależnym, partnerskim czy związanym. W tym celu trzeba ustalić relację związku z innymi przedsiębiorstwami. W zależności od tych relacji należy dodać niektóre lub wszystkie dane przedsiębiorstw będących w związku.

Przedsiębiorstwo niezależne:
1. w pełni samodzielne, tj, nie posiada udziałów w innych przedsiębiorstwach, a inne przedsiębiorstwa nie posiadają w nim udziałów;
2. posiada poniżej 25% kapitału lub głosów (w zależności, która z tych wielkości jest większa) w jednym lub kilku innych przedsiębiorstwach, a/lub inne przedsiębiorstwa posiadają poniżej 25% kapitału lub głosów (w zależności, która z tych wielkości jest większa) w tym przedsiębiorstwie (przedsiębiorstwo może zostać zakwalifikowane jako niezależne jeśli więcej niż 25% kapitału lub głosów jest w posiadaniu poniższych inwestorów: publiczne korporacje inwestycyjne, spółki kapitałowe podwyższonego ryzyka, anioły biznesu, uniwersytety, niedochodowe ośrodki badawcze, inwestorzy instytucjonalni łącznie z regionalnymi funduszami rozwoju, samorządy lokalne z rocznym budżetem nieprzekraczającym 10 milionów euro oraz liczbą mieszkańców poniżej 5000)

Przedsiębiorstwo partnerskie:
1. posiada 25% lub więcej kapitału lub głosów w innym przedsiębiorstwie, a/lub inne przedsiębiorstwo posiada 25% lub więcej kapitału lub głosów w tym przedsiębiorstwie
2. przedsiębiorstwo nie jest związane z innym przedsiębiorstwem (głosy jakie posiada w innym przedsiębiorstwie (lub odwrotnie), nie przekraczają 50% ogólnej sumy głosów

Przedsiębiorstwo związane:
Dwa lub więcej przedsiębiorstw można uznać za związane, jeżeli pozostają one ze sobą w następującym związku:
1. przedsiębiorstwo posiada większość głosów przysługujących udziałowcom lub wspólnikom w innym przedsiębiorstwie, przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa
2. przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo zgodnie z umową zawartą z tym przedsiębiorstwem lub postanowieniem w jego dokumencie założycielskim lub statucie,
3. przedsiębiorstwo jest w stanie kontrolować samodzielnie, zgodnie z umową, większość głosów udziałowców lub członków w innym przedsiębiorstwie.

Jeśli przedsiębiorstwo przekroczy próg zatrudnienia lub pułap finansowy w trakcie roku , który jest brany pod uwagę, nie wpłynie to na sytuację przedsiębiorstwa – zachowuje ono status MŚP. Jednakże, jeśli zjawisko to powtórzy się w ciągu kolejnych dwóch lat, nastąpi utrata statusu.