Usługi

W ramach projektu Każdy z U przechodzi szkolenie w zakresie systemów opartych na OZE i biopaliw, pozyskiwania energii słonecznej i wiatrowej (16 godz.)
PROGRAM:
1.Sposoby produkcji energii elektrycznej i cieplnej z OZE-2h
2.Sposoby produkcji energii cieplnej przy wykorzystaniu e. słonecznej,wiatrowej-2h
3.Analiza biopaliw-2h
4.Wykłady temat.-8h
- korzyści społ. i środowisk. wynikające z funkcjonowania biogazownii,
- budowa kolektorów słonecznej, elektrowni wiatrowej, wymienników ciepła, sterowników, układu sterowania
- zasada działania i eksploatacji instalacji solarnej, wiatrowej
- wykonywanie obliczeń potrzebnych przy doborze urządzeń do inst. solarnej, wiatrowej
Szkolenie zakończy się egzaminem zewnętrzny i otrzymaniem certyfikatu Specjalisty ds. proekologicznych rozwiązań - 2h

Każdy z Uczestników przechodzi jedno ze szkoleń I-III(zgodnie z Analizą potrzeb szkoleniowych).

I. AUTOCAD – 48 godz.
PROGRAM:
1.komp. wspomaganie projekt.-8h
2.umiejętn rysowania obiektów w wersji płaskiej (2D) i przestrzennej (3D)-16h
3.samodzielne opracowywania części rysunkowej projekt. tech -16h
4.narzędzia do kreślenia i projekt.-6h
5.egzam. zew. zapewniający uzyskanie certyfikatu AUTODESK-2h

II. KOSZTORYSOWANIE BUDOWLANE – 48 godz.
PROGRAM:
1.Zasady kosztorys. i podst. pojęcia z tym związane-4h
2.Podstawy prawne-4h
3.Określanie kodów CPV, sporządzanie specyfikacji tech. i programów funkcjonalno – użytkowych-8h
4.Zasady tworzenia kosztorysów i przedmiarów robót-8h
5.Zasady sporządzania wydruków, ich eksport i import, wstawiania kodów CPV-8h
6.Sporządzanie kosztorysów z wykorzystaniem nowoczesnych tech. budowlanych-14h
7.Egzam. zew. zapewniający uzyskanie certyfikatu Kosztorysanta budowlanego -2h

III. SPAWACZ TIG/MIG/MAG – 146 godz.
PROGRAM:
1.mat. dodatkowe do spawania-4h
2.oznaczenie i wymiarowanie spoin-4h
3.metody przygotowania złączy do spawania, złącza spawane blach,rur-4h
4.spawalność stali-4h
5.skurcz, naprężenia, odkształcenia, niezgodności spawalnicze-4h
6.przegląd procesów spawania, złącza spawane rur-4h
7.praktyczna nauka spawania-120h
8.egzam zew. przez Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach w przypadku pozytywnego wyniku otrzymanie certyfikatu spawalniczego ważnego w całej UE oraz Książeczek Spawacza-2h

W ramach szkolenia Uczestnicy otrzymują wyżywienie, materiały piśmiennicze, dydaktyczne (podręczniki/skrypty/materiały pomocnicze), zwrot kosztów dojazdu. Szczegółowy program, materiały szkoleniowe oraz poziom poszczególnych szkoleń zostanie doprecyzowany pod kątem wyników Analizy potrzeb szkoleniowych.