Uczestnicy

Grupa Docelowa to 60MMŚP(art.4 ust. z dn.02.07.2004 o swobodzie dział. gosp.) z branży budownictwo z obszaru woj. lubuskiego (w przypadku osób fizycznych pracują lub zamieszkują WL zgodnie z KC, w przypadku innych podmiotów posiadają jednostkę organizacyjną na terenie woj. lubuskiego) i ich 180pracow. (27K)(średnio 2-4 osoby z jednego przedsiębiorstwa) zatrudnionych w branży budowlanej oraz architektonicznej, oddelegowanych przez pracodawców (art.2 ust. z dn.26.06.1974-KP)
W tym:
-47MikroP (78%–140os.,w tym 40%samozatrud.), 12MP(20%–36os.),1Ś (2%–4os)
-100% stanowią przedsiębiorstwa, które do czasu ogłoszenia konkursu nie korzystały ze wsparcia szkol. udzielanego w ramach EFS w latach 2007-2012 w celu rozszerzenia oddziaływania EFS na terenie woj. lubuskiego.